Regulamin wynajmu Sali Konferencyjnej

Regulamin wynajmu sali konferencyjnej
        1. Wynajem sali konferencyjnej jest odpłatny 
         2. Rezerwacja danej sali konferencyjnej dokonywana jest w formie pisemnej. Pismo w sprawie rezerwacji powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań i zawierać;
cel wynajmu
przewidywany czas wynajmu w tym również godziny konieczne do przygotowania imprezy
dane do wystawienia FV: nazwa podmiotu, adres oraz NIP – w przypadku podmiotów zewnętrznych; w przypadku jednostek organizacyjnych- źródło finansowania oraz wskazanie rodzaju dokumentu rozliczeniowego
Informację o rezygnacji z częściowego wyposażenia sali konferencyjnej, bez wpływu na cenę wynajmu sali
Zapotrzebowanie na dostęp do internetu
          3. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali, naliczona będzie odpłatność za każdą rozpoczęta godzinę wynajmu
         4. Zapłaty należy dokonać w terminie podanym w fakturze/rozliczeniu wewnętrznym/ nocie księgowej, na wskazany numer rachunku bankowego
        5. W ramach odpłatności za wynajem, udostępniany jest parking
        6. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez najemcę w sali lub uczestników spotkania
        7. Najemca zobowiązany jest do używania sal konferencyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem. Najemca zostanie obciążony pelnymi kosztami naprawy uszkodzen sali lub sprzętu, powstałymi w wyniku ich niewłasciwego użytkowania
        8. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i przeciw pożarowych obowiązujących w budynku
        9. Klucze do sali wydawane są Najemcy przez przedstawiciela najwcześniej 15 min przed rozpoczęciem terminu najmu
        10. Zwrot wynajętej przez Najemcę sali powinien nastąpić w ciągu 15 minut od zakończenia okresu Najmu i odbywa się w obecności przedstawiciela 
        11. Sala konferencyjna dostępna do wynajmu jest w godzinach od 8:00 do 21:00
        12.Anulacja rezerwacji sali konferencyjnej i zamówionych usług dodatkowych bez ponoszenia kosztów, możliwa jest do 3 dni roboczych przed planowanym terminem wynajmu
        13. W przypadku braku zgłoszenia anulacji rezerwacji lub gdy rezerwacja nastąpi w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem wynajmu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty całej uzgodnionej ceny, a opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
        14. Najemca nie udostępni sali konferencyjnej Najemcy bez uiszczenia opłaty i okazania dowodu wpłaty
        15. Najemca, osoba prowadząca spotkanie oraz jego uczestnicy zobowiązani są do :
Przestrzegania zakazu palenia tytoniu
Przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian
Usunięciu wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjno- informacyjnych, itp.. po zakończeniu wynajmu
Dbanie o czystość pomieszczeń udostępnionych im przez Wynajmującego
Pozostawienie sali po wynajmie w takim stanie, w jakim została przekazana